اهداف قطب علمي رنگ

 • هدفمند علوم و فناوري رنگ با استفاده از فناوري هاي نوين و مطابق با نيازهاي علمي
 • مطالعه، تهيه و اجراي هدفمند طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در زمينه رنگ
 • ارتقاي سطح دانش عمومي صنعت رنگ از طريق انتشار كتب و چاپ مقالات
 • فراهم ساختن زمينه تربيت نيروي متخصص طراز اول مطابق با نيازهاي كشور
 • ايجاد و توسعه آزمايشگاه هاي مجهز و مرجع براي استفاده محققان و دانش پژوهان سراسر كشور
 • فراهم نمودن زمينه هاي همكاري مشترك با نخبگان فعال كشور در زمينه علوم و فناوري رنگ
 • قرار گرفتن در مرزهاي دانش فناوري رنگ
 • تلاش در استفاده از پتانسيل انتقال فناوري به منظور رفع نيازها و مشكلات جامعه در حوزه تخصصي
 • گسترش همكاري هاي بين المللي در حوزه مربوطه با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي معتبر
 • تلاش در ايجاد شركت دانايي محور و مرتبط با موضوع ماموريت قطب
 • ايجاد محيط علمي پويا و مولد علم در زمينه علوم و فناوري رنگ
 • كسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينه رنگ
 • مشاوره و تصميم­ سازي در برنامه­ريزي علمي و اجرايي در زمينه علوم و فناوري رنگ
 • آينده نگري و تدوين راهبرد علمي در زمينه علوم و فناوري رنگ

طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک