آزمايشگاههاي تخصصي

  • آزمايشگاه مواد رنگزاي آلي 
  • آزمايشگاه رزين و افزودني ها 
  • آزمايشگاه مركزي 
  • آزمايشگاه محيط زيست و رنگ
  • آزمايشگاه پوششهاي سطح و خوردگي
  • آزمايشگاه نانو فناوري رنگ 
  • آزمايشگاه رنگدانه هاي معدني و لعاب 
  • آزمايشگاه فيزيك رنگ
  • آزمايشگاه علوم و فناوري چاپ

طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک